English
cesky

Kontakt

info@huculclub.eu

Prof. F. Bílek

Bilek-portretProf. František Bílek absolvoval v Praze gymnázium, na kterém působil Alois Jirásek, pak studoval Karlovu Univerzitu, kde získal doktorát na Filozofické fakultě. Během vysokoškolských studií pracoval v Ústavu zoologie a srovnávací anatomie u prof. Františka Vejdovského. V letech 1909 - 1915 působil jako středoškolský profesor přírodopisu v Praze a současně u prof. T. Kašpárka se zabýval vědeckou prací v zootechnickém a zvěrolékařském ústavu. Vletech 1915 - 1917 působil na Vysoké škole zemědělské ve Vídni a zde získává praxi v hřebčínech. V roce 1917 habilitoval na téma o rasách a fylogenii domácích zvířat a stává se docentem.
Po vzniku ČSR již působí na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT v Praze a v roce 1923 je jmenován řádným profesorem obecné a speciální zootechniky. V následujícím roce absolvoval též lékařskou fakultu a jeho specializace byla gynekologie. Jako gynekolog působil též na II. klinice v Praze.
Prof. František Bílek již jako student si oblíbil Kunvald, rodiště svého otce a svých předků. Později si zde postavil rodinnou vilu, kde bydlel a odtud dojížděl týdně pracovat a přednášet do Prahy. Velkým koníčkem bylo mu též pěstitelství růží a konifer. V zahradě u vily v Kunvaldu si založil menší arboretum, v němž nalezla své stanoviště řada exotických rostlin přivážených z dalekých krajin. Byl velkým milovníkem přírody!
Byl nejen vynikajícím pedagogem, ale hlavně vědcem světového jména. Je zakladatelem československé zootechniky a hipologie. Svůj vědecký přístup k výuce a praktické zkušenosti shrnul ve dvojdílné vysokoškolské učebnici „Obecná zootechnika" (1933) obsahující většinu jeho vědeckých prací, týkajících se vývoje a vzniku evropských plemen domácích zvířat, původních domácích plemen českých a rozvíjel teorie genetiky.
Byl také vedoucím Výzkumného ústavu plemenářské biologie v Uhříněvsi s pokusnou stanicí při hřebčíně v Kladrubech a Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech. Pedagogickou činnost úzce spojoval s vědeckovýzkumnou a praktickou zootechnickou prací v terénu. Zabýval se hlavně chovem skotu, koní a ovcí. Regeneroval plemeno koní starokladrubský vraník, založil Hipologické muzeum ve Slatiňanech, které je vedle moskevského, svými sbírkami obrazů, historických předmětů, knih a dokladů o vzniku a vývoji koně světovým unikátem.
Po vzniku Československa se zasloužil o propagaci a uchování cenného genofondu českých červinek. V roce 1920 Vysoké učení technické v Praze a jeho zemědělská fakulta získala svůj školní závod v Uhříněvsi, jehož prvním ředitelem se stal Václav Rosam. Zde prof. F. Bílek založil demonstrační stádo českých červinek. Na farmě Netluky šlechtil a vytvořil z něho základ pro další regeneraci se svým asistentem ing. Hlaváčkem. Jeho význačným pomocníkem byl rovněž rolník, praktik a chovatel Petr Dejmek z Libštátu u Semil. Dalším okruhem jeho zájmu bylo přistoupení k prošlechtění české husy, šumavské ovce a započato s regenerací přeštického prasete.
Zasloužil se o chov koní Převalského u nás a jeho světovou záchranu. První koně koupil roku 1921 za vlastní peníze (hřebečka Aliho z Halle a klisnu Minku). Po založení pražské ZOO vyměnil tři klisny narozené v Netlukách se Zoologickou zahradou v Mnichově za zvířata pro pražskou zoologickou zahradu.
Profesor František Bílek byl členem České akademie zemědělské. Za svůj život napsal celou řadu odborných publikací, odborných posudků a proslovil mnoho populárně-vědeckých přednášek. Za vynikající zásluhy ve vědecké a pedagogické práci byl ke svým osmdesátinám v roce 1965 vyznamenán Řádem práce.

Copyright Hucul Club 2009 -2017

[Bilek-bio]