cesky English

Kontakt

info@huculclub.eu

V HC od r.1976

Hipoterapie v Hucul Clubu - základní informace

TIS - Nezávislé sdružení přátel přírody zorganizoval v r. 1972 ve svém odborném zařízení Hucul Club úspěšnou celosvětovou akci na záchranu vymírajícího huculského koně - jednoho z nejpřímějších potomků vyhynulého divokého koně evropského - tarpana. Záchrana vzácného zvířete se především díky obětavému a nezištnému úsilí členů Hucul Clubu podařila, z necelých 300 huculských koní, žijících na naší planetě v r. 1972, vzrostl počet huculských koní (původem z Karpat) na dnešních přibližně 1750 čistokrevných zvířat, která jsou evidována v chráněném genofondu mezinárodní organizace FAO. Podle českého zákona o plemenitbě tvoří od r. 1993 jejich příslušná část genový zdroj České republiky. V r. 1976 začal připravovat Hucul Club TISu poprvé své huculské koně také na práci zdravotnickou (vedle činnosti ekologické, pedagogické a sportovní) pod odborným vedením a dohledem Prof. MUDr. Karla Lewita DrSc, čímž dal mimo jiné podnět ke vzniku účinné metody pro léčbu civilizačních chorob, nápravu civilizačních vad i nezbytnou rehabilitaci a prevenci, a to nejen v našich zemích, ale i v okolních státech. Tak se zrodila a postupně rozšířila ve Střední Evropě hipoterapie, dnes už obecně známá a uznávaná součást moderní medicíny. crutch

Za  prvních 30 let prošlo odbornou hipoterapií v Hucul Clubu přes 4350 pacientů s různými diagnózami chorob a vad, vyvíjejících se mnohdy jako následky nesprávného životního stylu v moderní civilizaci a zasahujících jak do oblasti somatické, tak i psychické (lehké mozkové dysfunkce, autismus, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza mozkomíšní, vadné držení těla a z něho vyplývající obtíže, hyperkyfóza, skolióza, bolestivost v oblasti bederní páteře, obezita, ale i kardiovaskulární potíže, chronická únava, sklony k depresím, schizofrenie, epilepsie, snížení přirozené imunity atd. ... ). ht00-sm

Výsledky hipoterapeutické péče byly vesměs příznivé, u lehčích poruch vedly k úplnému uzdravení nebo alespoň ke stabilizaci uspokojivého zdravotního stavu, nikdy nezpůsobila hipoterapie zhoršení tělesné či duševní kondice. Jen výjimečně neměla nijak zvláštní výsledek (např. u Downovy choroby). Mimořádný význam měla a má hipoterapie v prevenci civilizačních chorob a poruch zejména u mládeže, kde výrazně pomáhá čelit tělesným deformacím, snížení imunity, duševní labilitě a nervovým nemocem. Je ovšem třeba podotknout, že mechanismus odborné hipoterapie nespočívá jen v pohybovém využíváni huculského koně, ale i v navazováni přímého kontaktu s ním, v péči o něj při využívání moderních etologických poznatků a ve vytváření podmínek pro vzájemnou interakci mezi člověkem a zvířetem

lead3Díky těmto úspěchům, které TIS financoval převážně z vlastních prostředků, byla již v r. 1991 zavedena z podnětu Hucul Clubu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a na několika středních zdravotnických školách výuka hipoterapie, svěřená převážně lektorům z Ekologicko-zdravotnického kolegia (potažmo z Hucul Clubu) TISu. Předsedou Ekologicko-zdravotnického kolegia TISu je nyní Prof. MUDr RNDr Josef Buchberger PhD., předsedou Hucul Clubu je Otakar Leiský, který od zahájeni výuky hipoterapie působí jako lektor a odborný poradce a zároveň řídí celý TIS jakožto úřadující místopředseda.
Odborně vycvičený huculský kůň se ukázal jako mimořádně schopný spolupracovník pro zdravotnickou činnost v poměrně širokém rozsahu, a to nejen pro své vrozené fyzické vlastnosti, ale i pro mimořádnou inteligenci, psychickou vyrovnanost a odolnost a take pro své proslulé přátelství k lidem. Chov takového koně a jeho odborný výcvik není ovšem levný, ale vzhledem k výsledkům se mnohonásobně vyplatí. Česka pošta, která na podzim r. 2006 vydala jubilejní známku o hipoterapii, v ceně 10 Kč, ani netušila, že tak vzdává celostátní hold Hucul Clubu TISu za jeho 30-tileté průkopnické úsilí. (Známka byla během několika dnů vyprodána.).

lonz

Copyright Hucul Club 2009 - 2017

[Hucul Club] [O nás] [Nabízíme] [Ceník] [TIS] [Chov] [Fotogalerie] [Odkazy] [Inzerce] [Sponsoring]