V Praze 08. 02. 2024

Provozní a organizační řád členství – chovatelství v TIS – Hucul Clubu

Úvodní slovo

Těchto následujících několik řádků budiž bráno jako utřídění toho, co znamená být členem – chovatelem Hucul Clubu, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Tato pravidla berte, prosím, jako závazná a snažte se jimi při svém členství v Hucul Clubu co nejvíce řídit, abychom předešli problémům a nedorozuměním nejrůznějšího druhu. Při jakýchkoliv nesrovnalostech, dotazech a organizačních záležitostech se obracejte na Emu Šmahelovou, nebo Vladěnku Srpovou.

Základní povinnosti při členství

Každý člen je povinen během své přítomnosti na farmě dbát svého zdraví a zdraví ostatních přítomných, podílet se jak nejlépe dovede na chodu farmy, respektovat instrukce personálu farmy a dbát zdraví a psychické pohody svěřených koní.

Každý člen je povinen dbát toho, aby měl uhrazený základní členský příspěvek ve výši 500,- Kč měsíčně vždy do konce aktuálního měsíce. Je zde možnost zaplatit členství na půl roku dopředu ve výši 2000,- Kč.

Každý člen je povinen pravidelnou docházkou do Hucul Clubu, a to v rozsahu:

 • Jedna dopolední/odpolední služba ve všední den každý týden + dvě víkendové celodenní služby měsíčně

Anebo

 • Tři víkendové celodenní služby měsíčně

Každý člen má povinnost hlásit do konce měsíce, které dny v měsíci následujícím se bude účastnit služby, a to prostřednictvím Instagramu, na členské nástěnce na farmě v kalendáři, anebo osobně.

Zápis na služby probíhá tak, že každý člen zaplní jeden den, dokud nejsou zaplněné a obsazené všechny celodenní služební dny v měsíci, nezapisuje se na jeden den více lidí.

V případě, že tak učiní, nebude mu služba uznána.

V případě neschopnosti dostavit se na službu je člen povinen tuto skutečnost OHLÁSIT alespoň den předem a ZAJISTIT za sebe náhradu. V případě, že toto neučiní, bude povinen uhradit pokutu za nedodržení služebních povinností ve výši 500,- Kč za každý neomluvený a nezajištěný den služby

Náplň půldenní služby ve všední dny:

 • Doplnění vody ve stájích a výbězích
 • Rozdání příkrmů koní
 • Úklid areálu farmy
 • Výpomoc s provozem
 • Hromadné krmení
 • Další pracovní činnosti zadané zaměstnancem

Náplň celodenní služby o víkendech a svátcích

Povinností toho, kdo má službu, není vykonání všech zmíněných činností, ale ODPOVĚDNOST za to, že je vše hotové a tak, jak má být:

 • Ranní / večerní krmení
 • Celodenní doplňování vody (alespoň 3 x denně)
 • Úklid stájí, přístřešků, stodoly a dvora
 • Srovnání hnojiště
 • Příprava krmení na další den
 • Individuální přikrmení koní
 • Příprava koní na provoz
 • Výpomoc s provozem

Za přítomnosti více než dvou členů na celodenní službě bude ostatním služba uznána pouze za předpokladu, že krom základních povinností vykonají navíc ještě činnosti doplňující, jako jsou:

 • Mytí kýblů, van a žlabů
 • Úklid sedlovny včetně srovnání čištění a vyklepání dek
 • Vysmýčení pavučin ve stájích
 • Revize ohradníků
 • Čištění koní, kteří nebyli více než jeden den čištěni
 • Další dodatečné činnosti, navržené zaměstnanci farmy

Každý člen je povinen zapisovat svou docházku a aktivitu, kterou vykonal, nebo oznámit vedoucímu dne. V šatně v členském deníku zapíše své jméno a činnost, kterou za své přítomnosti vykonal, aby zaměstnanci měli přehled o tom, kdo si zaslouží jakou pozornost, má nárok na bezplatný výcvik, má zaplatit jakou pokutu, apod. Do členského deníku můžete zapisovat následující činnosti, ke kterým bude brán zřetel:

 • Celodenní služba (náplň viz výše)
 • Půldenní služba ve všední dny (náplň viz výše)
 • Konkrétní doplňující činnost zvýše vyjmenovaných (uveďte, která)
 • Účast na akci pro veřejnost pořádané Hucul Clubem (vodění, výstavy, průvody).
 • Výpomoc s provozem (zákazníci)
 • Samostatná práce s přiděleným koněm.

Za samostatnou práci s přiděleným koněm se nepočítá to, že si jedete jen tak na vyjížďku se svým oblíbeným provozákem, ale to, že s daným koněm děláte pravidelně něco užitečného, tzn. obsedání koní, práce na ruce a na jízdárně, totéž u provozáků např. olonžování a korekce na jízdárně.

Všichni členové, kteří plní své povinnosti, mají nárok na níže uvedené benefity. Ti, kdo nebudou plnění svých členských povinností v tomto rozsahu zvládat, se mohou individuálně domluvit na organizaci svého členství, jinak jim bude členství pozastaveno, v případě neplnění služeb budou vyzváni k uhrazení pokuty v uvedeném rozsahu.

Základní práva při členství

 • Členové, prokazující aktivitu v uvedeném rozsahu mají nárok na bezplatný členský výcvik v rozsahu 1 hodina týdně (sobota). Ostatní jsou povinováni v případě zájmu o výcvik uhradit částku 1000,- měsíčně, v případě hrubého neplnění povinností budou členství zbaveni
 • Členové mají nárok účastnit se členských akcí Hucul Clubu (Hubertova jízda, Vánoční jízda, jezdecké hry)
 • Řádní členové mají bezplatný nárok účastnit se členských workshopů a seminářů, pořádaných Hucul Clubem, ostatní po uhrazení organizačního
 • Při prokázání jezdeckých schopností a zajištění pravidelné docházky mají řádní členové právo podílet se na práci s koňmi a může jim být přidělen kůň, o kterého se přednostně během své přítomnosti na farmě starají.